کارشناسان در مورد اهمیت مدیریت داده های هر کاربر به روشی شخصی برای درک سفر مشتری خود موافقت می کنند.