بادگیر چپقی سیرجان در استان کرمان قرار دارد، سید محمد شجاعی...