منارجنبان خرانق یزد یکی از سه منارجنبان قابل لرزیدن در ایران است....