کارشناسان معتقدند به‌ خاطر اینکه مسافران در کمپینگ....