براساس آخرین خبرهای واصله، ثبت میدان امام اصفهان به عنوان...