در فاز اول قرار است 200 دستگاه از این هتل کپسولی در شهرهای مختلف از...