خانه منوچهر خان کلبادی مربوط به اواخر دوره قاجار است و در ساری، چهار راه...