ترکیه امیدوار است با شروع ورود خارجی ، گردشگری را با ...